Algemene voorwaarden

1.    Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: L-Event Tickets – Onderdeel van Dímelo Design, gevestigd te Ell, Kunnenbeemd 7, ingeschreven onder KvK nummer 59351675, met als dienstverlening de ticketservice zoals deze actief is via de website op het domein l-event.nl Organisator – Persoon of rechtspersoon die een account heeft bij L-Event Tickets Bezoeker – Persoon of rechtspersoon die via de diensten van L-Event Tickets een Ticket verkrijgt voor een Event Servicekosten – De vergoeding aan L-Event Tickets per verkocht, uitgegeven, gereserveerd of anderszins gegenereerd Ticket ten behoeve van een Event van de Organisator Event – Een evenement (in brede zin van het woord, waaronder ook bijvoorbeeld ook een activiteit, attractie of voucher voor o.a. een product / dienst) zoals deze is opgenomen in de administratie van L-Event Tickets, welke wordt georganiseerd of geleverd door een Organisator Ticket – Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator welke toegang geeft tot een Event en tot stand is gekomen via de diensten van L-Event Tickets Overeenkomst – De betreffende overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker tot het (tegen betaling) leveren van diensten in verband met een Event, welke door bemiddeling van L-Event Tickets tot stand komt Saldo – Bedrag dat na het afsluiten van een Event wordt uitgekeerd aan de Organisator welke tot stand komt door het verkopen van Tickets via L-Event Tickets, verminderd met de Servicekosten Ticketshop – Verkoopkanaal op een webpagina of middels een script waarmee de Organisator de Bezoeker informeert over een Event en waarmee de Bezoeker een Ticket kan verkrijgen

2. Geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 4 Juni 2019, te Ell en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Door een account aan te maken (Organisator) of Tickets te verkrijgen (Bezoeker) stemt men in met deze Algemene Voorwaarden. 2.2 De versie van deze algemene voorwaarden die op het moment van verkrijgen van een Ticket door een Bezoeker, c.q. het aanmaken van een Event door een Organisator op de website l-event.nl beschikbaar is, is geldend. 2.3 Enkel bij grote wijzigingen in de algemene voorwaarden brengt L-Event Tickets haar Organisatoren hiervan actief op de hoogte. Indien een Organisator zich niet kan vinden in de vernieuwde algemene voorwaarden dient de Organisator contact met L-Event Tickets op te nemen. Het desbetreffende account kan dan worden gedeactiveerd. 2.4 Algemene voorwaarden van Organisator worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit is slechts anders indien schriftelijk of per e-mail, met goedkeuring van beide partijen, tussen partijen is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van Opdrachtgever met uitsluiting van die van L-Event Ticketes op de gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

3. Privacy

3.1 L-Event Tickets verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 3.2 L-Event Tickets heeft een privacy policy uitgebracht die leidend is voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze is gepubliceerd op de pagina www.l-event.nl/privacy-policy/

4. Cookie statement

4.1 Gebruik van sessie cookies op ticketshop; L-Event Tickets gebruikt sessie cookies voor de functionaliteit van de ticketshop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cookies om de winkelwagen te vullen, en dit op een later moment terug te kunnen zien. 4.2 We maken ook gebruik van sessie cookies op de website; Bij het inloggen van een Organisator op de website l-event.nl plaatsen wij een sessie cookie. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij de Organisator zijn of haar individuele account tonen en de dienstverlening van onze ticketservice aanbieden. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten. 4.3 Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de browser.

5. Inhoud Ticketservice

5.1 L-Event Tickets treedt in opdracht van Organisator op als facilitator bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator door de mogelijkheid te verschaffen Tickets te verkopen dan wel uit te geven. Daarnaast biedt L-Event Tickets diensten aan de organisator om het beheer en afhandeling (i.c. toegangscontrole) uit te voeren. L-Event Tickets maakt uitdrukkelijk geen deel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. 5.2 De door L-Event Tickets geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door L-Event Tickets aan de Bezoeker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en/of L-Event Tickets niet is toegestaan: a. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; b. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen; Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet zal L-Event Tickets en/of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal de toegang tot het Event worden ontzegt, zonder recht op schadevergoeding.

6. Betalingen

6.1 L-Event Tickets accepteert binnen de aangeboden ticketservice diverse betaalmethoden. Het is mogelijk een volledige lijst met betaalmethoden op te vragen bij L-Event Tickets. De beschikbaarheid van betaalmethoden om een Ticket voor een Event te betalen kan afwijken per Event, soort Ticket en/of distributiekanaal. 6.2 L-Event Tickets zal de bedragen uit verkoop van Tickets apart houden zodat te allen tijde aan de betalingsverplichting richting Organisatie voldaan kan worden. 6.3 L-Event Tickets is gerechtigd Servicekosten door te belasten voor alle via de Ticketservice uitgegeven Tickets ten behoeve van een Event van Organisator. Dit geldt expliciet óók voor de via de Ticketservice uitgegeven of gegenereerde Tickets waar geen elektronische betaling voor heeft plaatsgevonden en/of die gratis worden uitgegeven. 6.4 Organisator geeft op voorhand toestemming voor verrekening van de bedragen die hij verschuldigd is aan L-Event Tickets met de door Mollie (namens L-Event Tickets) ontvangen bedragen van elke Bezoeker zodat L-Event Tickets gerechtigd is over te gaan tot verrekening. Na verrekening worden de ontvangen bedragen via Mollie als afspraak gestort op de rekening van de Organisator, na inhouding van de servicekosten. 6.5 Reclameringen op de hoogte van het verrekende bedrag en/of de kwaliteit van de geleverde dienst(en) dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de uitbetaling van het restant na verrekening aan Organisator te geschieden, bij gebreke waarvan Organisator wordt geacht te hebben ingestemd met (de juistheid van) het verrekende bedrag.

7. Aansprakelijkheid

7.1 L-Event Tickets kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Event en is dan ook niet verantwoordelijk voor – en verleent geen garantie op – de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Event, noch de gang van zaken in of rond de locatie. Hiervoor aanvaarden wij dan ook geen enkele aansprakelijkheid. 7.2 Indien en voor zover L-Event Tickets ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Bezoeker of Organisator kan voldoen, kan deze daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen. 7.3  Als overmacht geldt in ieder geval tenietgaan op welke wijze dan ook van door L-Event Tickets gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, storingen in telefoon- en internetverkeer, belemmerende maatregelen van overheidswege, beslaglegging, uitval van elektriciteit, computerstoringen, werkstakingen, bijzondere ongevallen en voorts iedere omstandigheid en/of factor, welke L-Event Tickets redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft kunnen uitoefenen. 7.4 L-Event Tickets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door de Bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. 7.5 L-Event Tickets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de mogelijke koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij L-Event Tickets; hiervoor aanvaardt L-Event Tickets dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Bezoeker, niet geheel worden afgewikkeld door L-Event Tickets en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is. 7.6 L-Event Tickets is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat L-Event Tickets is uitgegaan van door of namens de Organisator verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 7.7 Voor zover aansprakelijkheid van L-Event Tickets uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en/of hulppersonen van L-Event Tickets. 7.8 Indien L-Event Tickets aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van L- Event Tickets beperkt tot maximaal het geldende bedrag aan servicekosten per verkocht ticket. 7.9 De aansprakelijkheid van L-Event Tickets is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 7.10 L-Event Tickets is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Expliciet wordt aansprakelijkheid uitgesloten wegens het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de dienst van L-Event Tickets, i.c. indien de verkoop van tickets geen doorgang kan vinden en/of toegangscontrole niet mogelijk is. In dergelijke gevallen is de Organisator zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een calamiteitenplan.

8. Verkoop van Ticket

8.1 Organisator dient zich er van bewust te zijn met de verkoop van een Ticket een Overeenkomst aan te gaan met de Bezoeker. L-Event Tickets treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets op als handelsagent voor de Organisator; L-Event Tickets maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt tussen de Bezoeker en Organisator door de aankoop van een Ticket. 8.2 Afhankelijk van de gekozen ticketprijs, door de organisator heeft L-Event Tickets het recht om één of meerdere betaalmethoden niet beschikbaar te stellen. 8.3 L-Event Tickets staat niet toe dat de organisator de ticketshop zo inricht dat een ticket toegang geeft aan meer dan 1 persoon. 8.4 Het is Organisator uitdrukkelijk niet toegestaan om – op welke wijze dan ook – te vermelden dat de (service)kosten hoger zijn dan de servicekosten die in rekening gebracht worden door L-Event Tickets.

9. Account

9.1 De Organisator is verplicht geldige gegevens te verstrekken bij het aanmelden en/of wanneer daar om gevraagd wordt. L-Event Tickets behoudt zich het recht voor om een account (tijdelijk dan wel definitief) te deactiveren of een Organisator te weigeren van deelname aan L-Event Tickets. Het is niet toegestaan om meerdere accounts per e-mailadres aan te maken. 9.2 L-Event Tickets is niet aansprakelijk voor een eventuele gehackte account. Schade – in welke vorm dan ook – die wordt geleden ten gevolge van een gehackt account kan niet worden verhaald op L-Event Tickets. Het gebruiken van een gecompliceerd wachtwoord, en het verantwoordelijk omgaan met het geheimhouden van dit wachtwoord ligt derhalve volledig bij de Organisator dan wel Bezoeker. 9.3 Het opgeven van juiste informatie over een Event is de verantwoordelijkheid van de Organisator. De Organisator is verplicht de gegevens op de Ticketshop op juistheid te controleren.

10. Events

10.1 L-Event Tickets behoudt zich het recht voor Events te weigeren en/of uit te stellen indien de Organisator verkeerde informatie heeft verstrekt. L-Event Tickets heeft in dat geval het recht in geval de desbetreffende Events te annuleren en het eventueel openstaand Saldo niet uit te keren. 10.2 Indien er Tickets worden uitgegeven voor een Event dat geen doorgang vindt, is L-Event Tickets hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk. L-Event Tickets heeft het recht het desbetreffende account van de Organisator te deactiveren en het eventueel openstaande Saldo niet uit te keren. L-Event Tickets kan er voor kiezen (een deel van) het bedrag van het Ticket terug te geven aan de Bezoekers met aftrek van gemaakte kosten. 10.3 In geval van annulering van de Overeenkomst, door Organisator hetzij Bezoeker, blijven de Servicekosten op reeds uitgegeven Tickets onverminderd van toepassing. L-Event Tickets zal op verzoek van Organisator informatie met betrekking tot de Overeenkomst beschikbaar stellen zover dit mogelijk en relevant is. Dit kan extra kosten voor de Organisator met zich meebrengen. Uitsluitend na overleg en met aanvullende afspraken kan uitbetaling van geïnde gelden (met aftrek van Servicekosten) aan Organisator plaatsvinden, waarmee de Organisator terugbetaling aan Bezoekers kan uitvoeren. L-Event Tickets is gerechtigd hierbij extra zekerheden aan Organisator te vragen. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat L-Event Tickets in geval van annulering van een Event geen verplichting heeft terugbetalingen aan Bezoekers individueel uit te voeren.

11. Saldo

11.1 Alleen daadwerkelijk door L-Event Tickets geïnde bedragen uit ticketverkoop worden toegevoegd aan het Saldo van de Organisator. Er ontstaat zo een debiteurenrelatie tussen L-Event Tickets en de Organisator. 11.2 Het Saldo van de Organisator zal worden uitgekeerd in regelmatige termijn, dan wel per aantal te bepalen tickets. Specificatie hiervan zal worden afgesproken in de overeenkomst tussen Organisator en L-Event Tickets. 11.3 In geval er misbruik wordt gemaakt van de ticketservice, of een poging hiertoe wordt gedaan, heeft L-Event Tickets het recht het gehele Saldo niet uit te keren. Daarnaast behoudt L-Event Tickets zich het recht voor additionele kosten bij de Organisator in rekening te brengen.

13. Betalingsvoorwaarden

13.1 Bij een negatief saldo dient de betaling door Organisator aan L-Event Tickets te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 13.2 Alle door L-Event Tickets te maken kosten voor invordering komen voor rekening van Organisator. 13.3 Te laat gedane betalingen dienen ten eerste als betaling van de gemaakte kosten voor invordering. Pas nadat deze kosten volledig zijn verrekend vindt er mindering plaats op het oorspronkelijke factuurbedrag. 13.4 Alle aan L-Event Tickets verschuldigde bedragen worden direct en integraal opeisbaar wanneer er bij de Organisator of een daaraan gelieerde onderneming sprake is van aangevraagde surseance van betaling, in staat van faillissement is/wordt verklaard, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden. 13.5 Wanneer L-Event Tickets voor of tijdens uitvoering van de overeenkomst het vermoeden heeft dat de Organisator niet aan zijn/haar betaalverplichtingen kan of zal kunnen voldoen is van de L-Event Tickets gerechtigd om de dienstverlening op te schorten totdat de Organisator heeft betaald dan wel een zekerheidsstelling heeft afgegeven.

14. Intellectuele Eigendomsrechten

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van L-Event Tickets alsmede met betrekking tot de door L-Event Tickets gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij L-Event Tickets. Het is niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van L-Event Tickets. 14.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden. 14.3 De organisator is verantwoordelijk voor licentie- en/of auteursrechten van teksten, afbeeldingen en andere uitingen die worden geplaats op een Ticketshop. Het is de Organisator hierbij expliciet niet toegestaand om materialen te gebruiken waar het intellectuele eigendom niet van geregeld is of de herkomst onbekend is. Het is de volledige aansprakelijkheid van de Organisator in geval hier niet aan wordt voldaan.

15. Eigen verantwoordelijkheid

15.1 Bezoeker dient zich er van bewust te zijn met de aankoop van een Ticket een Overeenkomst aan te gaan met de Organisator. L-Event Tickets faciliteert bij het aanbieden en verkopen van Tickets; L-Event Tickets maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. 15.2 De Bezoeker heeft zelf de plicht te verifiëren of de Organisator de geschetste verwachting omtrent het Event waar zal kunnen maken. 15.3 Bezoeker ontvangt Ticket met unieke code welke eenmalig recht geeft op toegang voor het Event, of een andere door Organisator te leveren product of dienst. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze code. 15.4 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief gegenereerde kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de Bezoeker op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement L-Event Tickets niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan L-Event Tickets besluiten de Tickets niet om te ruilen.

16. Bedenktijd

16.1 De Bezoeker kan de aankoop van Tickets niet ontbinden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van Tickets valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW betreffende tijdsgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdsgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.